Pacèng

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Pacèng

Pacèng (Costus speciosus) iyâ arèya tombuwân obhât sè tamaso' ka ḍâlem famili Zingiberaceae. Tombuwân arèya sokkla Asia Tèmor Lao' bân daèra eddhi'na, ènga' Inḍia, Cèna bân Queensland. Pacèng arèya umum tombu è Kapolowan Sunda Rajâ, Inḍonesia.