PHP

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

PHP: Hypertext Preprocessor panèka bhâsa skrip sè kèngèng èselkètaghi otabâ èsongghilaghi ka ḍâlem HTML. PHP bânnya' èkaghâbây program situs web dinamis. PHP kèngèng èghunaaghi ghâbây ajhâghâ sèttong CMS.