Lompat ke isi

PHP

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

PHP: Hypertext Preprocessor panèka bhâsa skrip sè kèngèng èselkètaghi otabâ èsongghilaghi ka ḍâlem HTML. PHP bânnya' èkaghâbây program situs web dinamis. PHP kèngèng èghunaaghi ghâbây ajhâghâ sèttong CMS [1]

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems, Universitas Gadjah Mada, Hari Gunarto, Jânuwari 2019. Vol. 13 No. 1. pp. 95–104.