Lompat ke isi

Pènang

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Pènang

Pènang (Areca catechu) iyâ arèya sala sèttong totombuwân monokotil sè tamaso' ka ḍâlem famili Arecaceae. Totombuwân arèya aropa'aghi totombuwân sè anḍi' nilai ekonomi bân potènsi sè cokop tèngghi. Totombuwân sè abhungka loros rèya anḍi' bânnya' manpa'at bân kalonta totombuwân obhât. Salaènna èyèkspor ka Cèna bân pan-bârâmpan naghârâ Asia Lao', è Sumatera bân Kalimantan èmanpa'ataghi ka'angghuy ramuan sirih pinang è upacara aḍhât. Kamajhuwanna èlmo pangataowan bi' tèknologi satèya rèya ella ngobâ pola pamanpa'atan pènang opamana ghâbây farmasi bi' inḍustri, è Inḍia bi' Cèna satèya ella ngola pènang dhâddhi manisan.