Oto'

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Oto' è bhungkana

Oto' (Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc.) iyâ arèya sala sèttong ghângan sè ella segghut èpadhâddhi massa'an Asia Tèmor Lao' bân Tèmor. Buwâna èkaghângan otabâ èkalalap. Tombuna oto' arèya alarbhât. Salaèn buwâna, dâunna bisa èkaghângan kèya.