Orèng Pâlèstina

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Orèng Pâlèstina (الفلسطينيون; al-Filasṭīniyyūn) iya orèng bhângsa Arab sè asalna dâri Pâlèstina. Orèng Pâlestina anganggu buḍaya bân bhâsa Arab.