Lompat ke isi

Operasi sèsar

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bhâji' sè rèmbi' lèbât operasi sèsar.

Operasi sesar otabâ bedah sesar (bhâsa Inggris): Caesarean/Cesarean section caesarean/Cesarean delivery, otabâh C-section), èsebbhut jhughân seksio sesarea (èpakènè' sc) iyâ arèya persalinan lèbât pembedahan è tabu' èbhu (laparatom) bi' rahim (insterotomi) sè bisa makalowar bhâji'. Operasi sesar èlakonè polana rèmbi' normal lèbât farji' ta' bisa. Operasi sèsar biyasana èlakonè bi' dokter spesialis kandungan, ana', anastesi sareng bidan.

Sacara bhâsa[beccè' | beccè' sombher]

Bâḍâ pan-brâmpan sè bisa ajellasaghi oca' "Caesar".

  • Èkala' ḍâri oca' bhâsa latin caedere sè artèna "abedah".
  • Oca' sè bisa bhâin èkala' ḍâri pemimpin Romawi kuno Julius Caesar sè èsebbhut rèmbi' ḍâri cara rèya. È ḍâlem sajhârâ, hal rèya lo' kèra bisa polana embu'na ghik oḍi' teppak omorrah la nyapok towa (operasi sesar ta' kèra èlakonè è bâkto rowa polana ghi' taḍâ' teknologi) tapè carèta panèka ampon bâḍâ sajjhek abad ke-2 SM.
  • Hukum Romawi ajellasaghin cara nèka parlo èlakonèn ka èbhu sè tadâ' omorra ghâbây nyelametaghin nyabâ bhâji' saèngghâ èkennal bi' oca' Lex Caesarea.
  • Okara a matre caesus ("abedah embu'") èghunaaghi jhâman Romawi.

Macem[beccè' | beccè' sombher]

Bâḍâ pan-brâmpan macem operasi sesar:

  • Bedah klasik panèka operasi nyèbâ' vertikal sopajâ jhâlân kalowarra bhâji' lebbi rajâ. Namong bedah rèya rang-rang èlakonèn jhâman satèya sabâb bisa dhâddhi komplikasi.
  • Bedah bân sayatan mendatar è bâgiyân attas ḍâri kandung kemih biyasa umummah èlakonè è jhâman samangkèn. Cara nèka masakonè' risiko pendarahan bi' lekkas beres.
  • Histerektomi sesar panèka bedah sesar ètoroèn bi' pengangkatan rahim. Hal nèka èlakonèn ḍâlem kasus pendarahan sè melarat ètanganèn otabâ teppakna plasenta ta' bisa èpapèsa ḍâri rahim.
  • Bentuk laèn ḍâri operasi sesar akadhi bedah sesar ekstraperitoneal otabâ sesar porro.
  • Bedah sesar berulang èlakonè è bâkto pasien sebellumma sè toman operasi sesar. Umummah sayatan èlakonèn ka bekkas loka operasi sebellumma.

È kâbânnya'an roma sakèk khosossa è Amerika Serikat, Britania Raya, Australia bi' Selandia Anyar, biasanna lakèna èsaranaghin noro' proses adukung èbokna. Dokter spesialis anastesi noronèn kaèn penghalang teppa' bâktona bhâji' lahèr sopajâ orèng seppo bhâjikna bisa ajhâlling bhâjikna. Mon roma sakè' è Inḍonèsia ta' bisa ngollèaghin bâḍâna orèng laèn sè noro' abhâreng è bâkto persalinan bi' operasi sesar termasok lakèna.

Sombher  [beccè' | beccè' sombher]