Okara

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Okara iyâ arèya rangkè'anna ca'-oca' sè aghânḍhu artè[1]. Neng è ḍâlem okara bâḍâ bâgiyân sè palèng parlo iyâ arèya jhejjher bân carètana. Jhejjher neng bhâsa Inḍonesia èkoca' subjek, dhinèng carètana neng bhâsa Inḍonesia èsebbhut predikat[2].

Macemma okara[beccè' | beccè' sombher]

Cem-macemma okara bisa ètèngghu ḍâri pan-brâmpan paddhu pangabâsân, akadhi bâḍâ-enjâ'na jhejjer bân carètana, tojjhuwânna, bân kompolanna. È bâbâ rèya èjhârbâ'aghi cem-macemma okara è ḍâlem bhâsa Madhurâ.

Mètorot jhejjher bân carèta[beccè' | beccè' sombher]

Okara samporna[beccè' | beccè' sombher]

Okara sè jhejjer bi' carètana paḍâ èsebbhut.

Conto:

  • Bu' Sati'a ngakan.
  • Eppa' mancèng.
  • Alè' aghellâ'
Jhejjher Carèta
Bu' Sati'a ngakan
Eppa' mancèng
Alè' aghellâ'

Okara ta' samporna[beccè' | beccè' sombher]

Okara sè sala sèttong jhejjher otabâ carètana ta' èsebbhut.

Conto:

  • Mellè acan
  • Nabâng empè'
  • Ajhâlan ka masèghid
Parbhânḍhingan okara ta' samporna bi' samporna
Okara ta' samporna Okara samporna
Mellè acan Embhuk mellè acan
Nabâng empè' Ghuttè nabâng empè'
Ajhâlân ka masèghit Santrè ajhâlân ka masèghit

Okara rèngkes[beccè' | beccè' sombher]

Okara sè jhejjher otabâ carètana ta' èsebbhut, tapè jhejjher otabâ carètana sè ta' èsebbhut ghellâ' rèya kennèng èsarè neng è okara sabelluna otabâ samarèna.

Conto:

Okara rèngkes Okara sè ghenna' Jhejjher Carèta
Karno Karno nolès Karno nolès
Ngènom Sayuti Sayuti ngènom
Nolès Dulaswi Dulaswi nolès
Sitti Sitti ablânjhâ Sitti ablânjhâ

Katerrangan:

Conto è attas tamaso’ contona okara rèngkes, mon èjhungaḍâ’i kalabân okara pètanya. Dhâddhi, jhejjher otabâ carètana sè ta’ èsebbhut ḍâlem okara rèngkes, bisa èghenna’è neng okara sè sabellunna.

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. Tim Pakem Maddhu. Kamus Bahasa Madura. Penerbit Karunia. Pamekasan.
  2. Hamzah, B.H., Sayunani, I., Gani, A., Zaini, Rusliy, sareng Dradjid, H. M. 2015. Sekkar Anom 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.