Lompat ke isi

Nolès

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Nolès iyâ arèya sèttong kagiatan bhâdi nyiptaaghi catetan otaba informasi è sèttong media klâban aghunaaghi aksara. Nolès biyasa èlakonin è media dhâlubâng klâban ngangghuy lat-alat akadhi pèn. Neng awwâl sajhârâna, nolès èlakonè klâban aghunaaghi ghâmbhâr, akadhiyâ tolèsan hieroglif (hieroglyph) è jhâman Mesir Kona.

Tolèsan klâban aksara angghâl ra-kèra 5000 taon sè lalu. Bânnya' orèng dâri Sumeria (Irak) nyiptaaghi dhâ-tandhâ è tana belbel. Dhâ-tandhâ kasebbhut abekkèlèn monyè, bhidhâ klâban rop-horop hieroglif sè abekkèlèn oca' otaba benda.

Kagiatan nolès akembâng pesat sajjhek ècèptaaghi teknik pacèta'an, sè nyebbâbaghi orèng sajân bhâjheng nolès polana karjâna ghâmpang èterbitaghi.

Sajhâlân klâban pakembângan teknologi bân media, kagiatan nolès jhughan noro' akembâng pesat è dhunnya. Lèbat media elektronik niyap orèng bisa ollè bahan tolèsan dâri internet; saèngghâ, penulis lebbi efisien bâkto, bhândhâ bân tenaga. Mangkèn penulis bisa abâgi kabbhi tolèsanna è dimma bhâi klâban aghunaaghi teknologi abâsis internet. Tor klâban orèng sè maca bhâdhi lebbi ghâmpang maca tolèsan dâri penulis sè èkalèburi.