Mosè

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bighina mosè

Mosè (Trachyspermum ammi) iyâ arèya totombuwân sè tamaso' ka famili Apiaceae. Ḍâun bân bighina lomra èmanpa'ataghi kalabân manossa. Biasana mosè èkala' mènynya'na kèya. Mosè tamaso' ka tamennan sè amanpa'at ka kabârâsânna bhâdhân.

Panyalambherrân[beccè' | beccè' sombher]

Mosè asalla ḍâri Messir, terros ètamen è Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, bân Inḍia[1] è kennengngan sè kerrèng bân sè tèngghi ghâḍhuwân bujâna.

Ghâḍhuwân kimia[beccè' | beccè' sombher]

Thymol iyâ arèya ghâḍhuwân kimia sè bâḍâ è mènnya'na mosè. Biasana èyangghuy ghâbây nambhâi panyakè' sè kaè'enna bi' tabu', ta' nyaman èber, bân panyakè' sè takaè' ka bhârâ bân ghâl-tongghâllâ.

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Government of India, Ministry of Health and Family Welfare Department of Ayush. Part 1. 1999-2011;1:170–1