Lompat ke isi

Mangas

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kembhâng mangas

Mangas otabâ co'-tamanco'an otabâ kembhâng tamanco' (Lantana camara) iyâ arèya tombuwân akembhâng dâri famili Verbenaceae. Mangas asalla dâri Amèrika Tengnga bân Lao'. Tombuwân rèya tombu è daèra sè tèngghina 1.700 m dâri paadâ'ân saghârâ. Mangas andi' bânnya' ranca' bi' tèngghina 0,5-4 mèter.