Maluku Ḍâjâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika


Maluku ḌâJâ iyâ arèya sala sèttong propènsi sè bâḍâ è Inḍonèsia (èsèngkat dhâddhi malut) sè èbântu' 4 okṭober 1999 sè sabelluna dhâddhi kabhupatèn ḍârí propènsi maluku abhâreng Halmahera tengnga adhâsar ḍâ' UU RI Nomer 46 Taon 1999 ḍâri UU RI Nomer taon 2003 jumla masyarakat Maluku ḌâJâ ahèr taon 2023 sampè' 1.365.091 jiwa kalabân masyarakat sè bânnya'na 42 jiwa/km. Jumla masyarakat Maluku ḌâJâè taon 2022 bâḍâ 1. 319. 338 Jiwa.[1]

Jumla masyarakat Maluku ḌâJâ bâdâ 1. 282. 937 jiwa. Sella'na masyarakat è Maluku ḌâJâ bâdâ 40 orèng/km2. sè omor 0-14 taon bâdâ 25%, omor 15-64 taon bâdâ 70%, bân omor 65+ tahun bâdâ 5%.[2]

Geografis[beccè' | beccè' sombher]

Maluku ḌâJâ bâdâ è antara 30 Lintang ḌâJâ, 30 Lintang Lao' bân 1240 - 1290 Bujur Tèmor. Lowas wilayana 31.982, 50 km2. È maluku kotta Halmahera arèya kotta sè palèng rajâ lowas wilayana 8.148,90 km2. Nèng kotta palèng kènè' iyâ arèya kotta Ternate lowas wilayana 111, 39 km2.[2]

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. "Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2020-2022". Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. È aksès tangghâl 13-02-2024.
  2. 2,0 2,1 "Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2021". hlm 1. È aksès tangghâl 13-02-2024.