Lompat ke isi

Malaṭè tompâng

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Malathè tompang otabâ malathè tompal otabâ malathè tongkèng (Clerondendrum fragrans) iyâ arèya totombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Lamiaceae. Totombuwân arèya èkoca' kèya pelegrina (Filipina); fragrant glory bower (Inggris); chong ban xiu mo li (Cèna); peregrino (Spanyol); bân èn-laènna[1][2].

Kembhâng malathè tompal

Jhâjhârbâ'ân ropa[beccè' | beccè' sombher]

Ḍâunna tombu tong-sèttong, ḍhep-aḍhebbhân, lèbâr, loncong ènga' tellor, lanjhângnga 6-25cm, bân 5-25cm lèbârrâ. Bârna kembhângnga potè abâk ennyat, bâuna ro'om, tombu è ghir-pèngghir kajuna, ḍhâsar kembhângnga abârna mèra otabâ bungo[3].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. http://stuartxchange.com/Pelegrina.html
  2. https://www.gbif.org/species/2925360
  3. https://www.nparks.gov.sg/florafaunaweb/flora/1/8/1820