Lompat ke isi

Mahonè

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bighina mahonè

Mahonè (Swietenia mahagoni) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Meliaceae. Tombuwân arèya èkoca' kèya mahoni (Inḍonesia); West Indian mahogany, Cuban mahogany (Inggris); caoba, caoba de Santo (Spanyol); bân èn-laènna[1].

Jhâjhârbâ'ân ropa

[beccè' | beccè' sombher]

Mahonè arèya ka'-bhungka'an sè tamaso' bhungka sè tèngghi, tombuna bisa sampè' 30m, dhinèng bhuleddhâ bisa sampè' 1m. Cangkana ka èrèng bân ḍâunna tombu lebbhâ'. Kolè' kajuna abârna bu-abu mon ghi' ngoḍâ, pas aobâ ka bârna sokklat bâk mèra san ella towa[1].

  1. 1,0 1,1 http://apps.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Swietenia_mahagoni.PDF