Mahonè

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bighina mahonè

Mahonè (Swietenia mahagoni) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Meliaceae. Tombuwân arèya èkoca' kèya mahoni (Inḍonesia); West Indian mahogany, Cuban mahogany (Inggris); caoba, caoba de Santo (Spanyol); bân èn-laènna[1].

Jhâjhârbâ'ân ropa[beccè' | beccè' sombher]

Mahonè arèya ka'-bhungka'an sè tamaso' bhungka sè tèngghi, tombuna bisa sampè' 30m, dhinèng bhuleddhâ bisa sampè' 1m. Cangkana ka èrèng bân ḍâunna tombu lebbhâ'. Kolè' kajuna abârna bu-abu mon ghi' ngoḍâ, pas aobâ ka bârna sokklat bâk mèra san ella towa[1].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. 1,0 1,1 http://apps.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Swietenia_mahagoni.PDF