Mèjâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Mèjâ kaju

Mèjâ nèka parabhutan sè aghâdhui paadâ'an tara bân sokoh mènangka sajâng, sè bânnya' bhângon bân fungsina. Mèjâ kèngèng èghâbây mancèt bhârâng otabâ kakanan. Mèjâ umumna èbhabuaghi klabân korsè otabâ bangku.