Lemarè

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Lemarè

Lemarè otabâ lomarè panèka sala sèttong parabhut sè kèngèng èghuna'aghi ghâbây nyèmpen bhârâng, akadhi buku otabâ kalambhi.