Langkèr

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Langkèr

Langkèr (Luffa acutangula) iyâ arèya totombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Curcubitaceae. Langkèr lomrana ètamen è pakarangan otabâ è tegghâl. Totombuwân arèya èpolong sè ghi' ngoḍâna. Langkèr èkoca' kèya oyong otabâ gambas (Indonesia); angled loofah, ridged gourd (Inggris); ketola, petola sagi (Malaysia); patola (Tagalog); bân èn-laènna[1].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. https://uses.plantnet-project.org/en/Luffa_(PROSEA)