Lompat ke isi

Langghât

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Langghât kaju abhâreng bigghi' bân rotèh

Langghât (è bhâsa Indonesia èsebbhut talenan, telenan) panèka langghân ghâbây ngerra' otaba acacca sè aghâbây dâri papan. Bhârâng dâpor arèya umumna èghunaaghi ghâbây kakanan. Langghât dâpor umumna aghâbây dâri kaju otabâ plastik dâlem bânnya' bhângon bân okoran. Bâdâh jhughâ langghât sè aghâbây dâri kacah, baja otabâ marmar, sè sèghel èbhersèaghi ètèmbhâng sè kaca otabâ plastik (nilon bân korian), angèng bahan areya ghâli saèngghâ aghâbây bellât akas bhenca.