Laddhing

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Laddhing

Laddhing rèya alat sè èghunaaghi ghâbây ngerra'. Laddhing andi' duwâ' longkang otama, yakni bessè sè ghâbây ngerra' bân gagang otabâ dhâlânanganna.