Lènḍhu

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Ekkar lènḍhu è Inḍonesia

Lènḍhu iyâ arèya kabâḍâ'ân campar bhumè sè agedder polana ènèrgi ḍâri ḍâlem ocol teng-kaḍâteng lajhu ngasèllaghi gelombang seismik. Lènḍhu lomra èsabâppaghi bi' kerrè' bhumè. Lènḍhu èkolak ngangghuy pakakas sè anyama seismomèter.

Ongroddhâ Kadhâddhiyan[beccè' | beccè' sombher]

Lèmpèng saghârâ sè kerrep massana lebbi rajâ mon salang ta'antor bi' lèmpèng tana rajâ è zona antoran (subḍuksi) bhakal nyosop ka bâbâ. Ghulina lèmpèng arowa bhâkal tèbâs laonan amarghâ kèsèghân klabân kolè'na bhumè. Ghuli laonan ghellâ' masebâppaghi ènèrgi sè atompo' è zona subḍuksi bân zona sebbilân. Asèlla, zona-zona rowa atapet, najhâ', bân ngèrsèt. Mon bâtes pennotta lèmpèng ella talambhâs, maka pas dhâddhi to-bâto sè apotel sè ètoro'è ocolla ènèrgi sè ghumadhâghân. Kadhâddhiyân arèya pas dhâddhi gedderrân partikel ka sakabbhina olo, sè èkoca' lènḍhu[1].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. "Archive copy" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-06-20. Diakses tanggal 2021-05-22.