Lompat ke isi

Koran

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Koran (ḍâri bhâsa Bâlândhâ: krant, dâri bhâsa Perancis courant) otabâ sorat kabhâr iyâ arèya panerbi'ân sè dhammang bân ghâmpang èbuwâng, biasana ècèta' è dhlubâng abhândhâ sakonnè'. Dhlubâng arèya ekoca' dhlubâng koran, aèssè bhâr-kabhâr palèng anyar sabhârâng topik. Molaè dâri politik, kriminalitas, olahraga, bân salaènna. Koran biasana kiya aèssè karikatur, sè nyampolèaghi parkara sè èbahas. Bhârâng arèya bâdâ komik, TTS, bân hiburan laènna.

Bâdâ sorat kabhâr sè andi' topik samacem, misalla kabhâr politik, tana, industri, olahraga, seni, bân sè laènna.