Kenitu

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kenitu

Kenitu (Chrysophyllum cainito) iyâ arèya wâ'-buwâ'ân dâri famili Sapotaceae. Dhâghing buwâna abârna potè, bighina abârna celleng agilap. Tombuwân arèya rassana manis, mangkana èkasennengè rèng-orèng.