Lompat ke isi

Kecerdasan buatan

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kecerdasan buatan (bhâsa Inggris: artificial intelligence) iyâ arèya kapènterranna pa-apa sè èlakonè bi' messin, bhidhâ bi' kecerdasan alami, sè èlakonè manossa bân kèbân. Cem-macem buku kecerdasan buatan sè kalonta ngartèyaghi hal jârèya mènangka ponapa pa-apa sè mampo persepsiyaghi kabâḍâ'ân è sacangkobhengnga bân ngalakonè aksi sè bisa mamaksimallaghi peluang maollè tojjhuwânna.