Katongghing

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Katongghing

Katongghing (Telosma cordata) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka famili Apocynaceae. Katongghing arèya tombuwân sokkla ḍâri Cèna bân Indocèna. Tombuwân arèya salaènna tombu aghâl tapè ètamen kèya.