Lompat ke isi

Kanker ovarium

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kanker ovarium iyâ arèya panyakè' sè bânnya' bu-tombu ta' normal è ovarium bân tumor sè nyerrang ovarium bân bisa nyerrang angghuta bhâdhân sè laèn[1][2] Ovarium bâḍâ 3 sèl yakni sèl epitel, sèl germinal, bân sèl stroma.[3] Kanker rèya tombuna ceppet. Stadium sèttong sampè' stadium satarossa bisa ghun kadhâddhiyân è sèttong taon. Kanker ovarium awalla ḍâri tumor malignan sè tombu è ovarium. Tumor malignan iyâ arèya sèl-sèl sè tombu ta' terkontrol sampè dhâddhi kanker.

Kanker ovarium sè alendir

Mongghu British Medical Journal bân Target Ovarium Center, bhuto bâkto sèttong bulân ma'lè onèng ka panyakè' rèya samarèna bâḍâ ḍhâ-tanḍhâ. Risiko kanker ovarium sajân rajâ ka orèng binè' sè abek seppo bân bânnya' teppa' ka orèng binè' se ampon manopouse.[4]

Ḍhâ-tanḍhâ[beccè' | beccè' sombher]

Ḍhâ-tanḍhâ umum kanker ovarium iyâ arèya:[5]

 1. Segghut nyèlo è tabu'.
 2. Okoran tabu' sajân rajâ.
 3. Mlarat ngakan bân ta' napso ngakan.
 4. Segghut arasa kennyang.
 5. Segghut ngota bân ataè.
 6. Segghut kembung.
 7. Pendarahan è farji'.
 8. Berrâ' bhâdhân toron.
 9. Segghut lesso bân sakè' cèṭâk.

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

 1. WHO Classification of Tumours Editorial Board, ed. (2020). "1. Tumours of the ovary: introduction". Female genital tumours: WHO Classification of Tumours. Vol. 4 (5th ed.). Lyon (France): International Agency for Research on Cancer. pp. 32–35. ISBN 978-92-832-4504-9.
 2. "Defining Cancer". National Cancer Institute. 17 Sèptember 2007. Èarsipaghi è 25 Juni 2014.
 3. American Cancer Society. "What is Ovarian Cancer | Ovarian Tumors and Cysts". Aksès 2 Nopèmber 2022.
 4. American Cancer Soeciety. "Ovarian Cancer Risk Factors". www.cancer.org. Aksès 2 Nopèmber 2022.
 5. "Ovarian Epithelial Cancer Treatment". NCI. 12 Mèi 2014. Èarsipaghi 5 July 2014. Aksès 1 Juli 2014.