Kangkong

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kangkong

Kangkong (Ipomoea aquatica Forsk.) iyâ arèya tombuwân sè èkaghângan bân satèya molaè ètamen. Kangkong bânnya' èjhuwâl è sar-pasar. Tombuwân bisa ètemmowè è Asia bân sangghup tombu è è kennengan sè rembeng.