Kangkong

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Kangkong

Kangkong (Ipomoea aquatica Forsk.) iyâ arèya tombuwân sè èkaghângan bân satèya molaè ètamen. Kangkong bânnya' èjhuwâl è sar-pasar. Tombuwân bisa ètemmowè è Asia bân sangghup tombu è è kennengan sè rembeng.