Kacèpèr

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kacèpèr sè ghi' ngoḍâ

Kacèpèr (Psophocarpus tetragonolobus (L.) D.C.) otabâ kocèpèr iyâ arèya tombuwân sè nalar ḍâri famili Fabaceae. Buwâ bân konco'na kacèpèr èkakan, biasana èkaghâbây ghângan.

Panyalambherrân[beccè' | beccè' sombher]

Tombuwân arèya ètamen è Asia Tèmor Lao', Papua Nugini, polo-polo è Pasifik, bân Afrika[1]. Madagaskar, India, Mauritius, Papua Nugini, bân Asia bâgiyân lao' arèya èsebbhut kennengngan asalla kacèpèr[2].

Ghâḍhuwân Kimia[beccè' | beccè' sombher]

Kacèpèr tamaso' ka cang-kacangan sè tèngghi ghâḍhuwân mènnya'na, kapprana 15%. Ghâḍhuwân proteinna ra-kèra 30-37%[1].

Paghuna'an[beccè' | beccè' sombher]

Buwâna sè lembu' èkakan, otamana è Asia, tapè ḍâun, ghlâghâr, bighi, bân ramo'na paḍâ anḍi' gizi sè tèngghi[1].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. 1,0 1,1 1,2 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123750839001707
  2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080408262500357