Kèka

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
È Indonesia, hèwân akèka sè èbhelli biyasana embè' otabâ dhumbhâ.

Akèka otabâ Kèka (bhâsa Arab عقيقة; (Madhurâ: ꦲꦏꦺꦏ otabâ ꦏꦺꦏ) iyâ arèya lalakon nyambhelli kèbân è ḍâlem sarè'at Islam, mènangka rassa sokkor ommat Islam mongghu Ghustè Pangèran bherkat bhâji' sè lahèr. Okom akèka noro' kamampowanna sè palèng kellar iyâ arèya sunah muakkadah, bân arèya kèngèng jumhur olama' noro' hadis. Kamoddhiyan bâḍâ olama' sè nerrangaghi jhâ' akèka rèya mènangka dhebbhus: artèna akèka jârowa meccat bhughetan jin sè abhâreng bhâji' sajjhek lahèr.