Lompat ke isi

Jhinten èreng

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bighina jhinten èreng

Jhinten èreng (Nigella sativa) iyâ arèya tombuwân sè dâunna ro'om, bighina bâdâ kandungan minynya' atsiri bân lemma'. Jhinten èreng kèya biasana èkaghâbây camporan palappa bân tambhânâ sakè' tabu'. Neng è dâlem bhâsa Indonesia, tombuwân arèya èkoca' habatussaudah.