Jhâtè

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bhungkana jhâtè sè ghi' ngoḍâ

Jhâtè (Tectona grandis) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Lamiaceae. Bhungkana rajâ, ghlâghârâ loros, bisa tombu sampè' 30-40 m. Aḍâun lèbâr, sè ronto mon osom nèmor. Jhâtè kalonta bi' nyama teak (bhâsa Inggris). Nyama arèya sokklana ḍâri oca' thekku (തേക്ക്) è bhâsa Malayalam, bhâsa è naghârâ bâgiyân Kerala è Inḍia lao'.