Jhârângo

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Jhârângo

Jhârângo (Acorus calamus) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Acoraceae. Jhârângo arèya buwâ ramo'na èpadhâddhi bahan obhât. Tamennan rèya para' paḍâ'â bi' rebbha, tapè tèngghi, senneng ka tana sè ancap. Ḍâun bân buwâ ramo'na bâuna cè' ro'omma. Èparkèra'aghi jhârângo sokkla ḍâri Inḍia, lajhu nyalambher ka pan-brâmpan naghârâ noro' paḍhâghângan. Jhârângo èkoca' kèya dlingo (Jhâbâ); jeringau (Inḍonesia); jangu (Bhâli) bân èn-laènna.