Jhâmo

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Jhâmo iyâ arèya jhâjhuluk ghâbây obhât kona Inḍonesia. Bâjâ satèya kalonta ekoca' hèrba otabâ hèrbal.

Orèng sè ajhuwâl jhâmo

Jhâmo èkaghâbây dhuli totombuwân, misalla dhuli mo'-ramo'an, un-ḍâunan, kolè'na ka'-bhungka'an, bân buwâ. Bâḍâ kèya sè ngangghuy kèbân, akadhi kalèng maddhuna embi' otabâ olar. Terkaḍhâng ngangghuy kèya konènngga tellor ajâm kampong.