Jhâbâ Bârâ'

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Peta Jhâbâ Bârâ'

Jhâbâ Bârâ' iyâ arèya sala sèttong propènsi è Indonèsia sè bâḍâ è bâgiyân Jhâbâ Polo Jhâbâ kalabân ibu koṭṭa propènsi è Koṭṭa Bandung. Jhâbâ Bârâ' èsebbut mènangka tatar Sunda otabâ pasundan karana aropaaghi kampong asli Sondhâ, suku palèng rajâ kapèng ḍuwâ' è Inḍonèsia.

Gèografis[beccè' | beccè' sombher]

Jhâbâ Bârâ' andi' bâtes iyâ arèya:[1]

Bun dâjâ: Polo Jhâbâ

Bun tèmor: Propènsi Banten

Bun lao': Propènsi Jhâbâ Tengnga bân Jhâbâ Tèmor

Bun bârâ': Sellat Sondhâ

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. Geografi Provinsi Jawa Barat.geografi.org. akses 11-02-2024