Lompat ke isi

Jeppang

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Jeppang (bhâsa Jeppang: 日本 Nippon otabâ Nihon; nyama essa: 日本国 Nipponko otabâ Nihonko, artè harfiah: naghârâ Jeppang) iyâ arèya sala sèttong naghârâ kapolowan è Asia Tèmor. Engghunna è paddhu bârâ'na Saghârâ Pasifik, è lajân tèmor bahar Jeppang, bân atatangghâ bi' Republik Rakyat Tiongkok, Korèa, bân Rusia. Polo palèng ḍâjâ abâtes bi' Saghârâ Okhotsk, bân palèng lao' aropa'aghi lo-polo kènè' è Saghârâ Tiongkok tèmor, teppa'na è lajân lao' Okinawa sè atatangghâ bi' Taiwan.