Lompat ke isi

Jâḍâm

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Jâḍâm (Aloe succotrina) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Asphodelaceae. Tombuwân arèya èkoca' kèya fynbos aloe, mountain aloe (Inggris)[1].

Jâḍâm sè ella ngembhâng

Jhâjhârbâ'ân ropa[beccè' | beccè' sombher]

Jâḍâm sangghup tombu ghân 1,5m tèngghina, tapè lomrana pèra' tombu sampè 1m. Ngoḍâna ènga' sè ta' anḍi' ghlâghâr tapè san ella towa tombu kèya makkèna ètotopè bi' ḍâunna sè ella kerrèng[2].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. https://worldofsucculents.com/aloe-succotrina-fynbos-aloe/
  2. http://pza.sanbi.org/aloe-succotrina