Lompat ke isi

Ideogram

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Lajheng orèng Messèr kona.

Ideogram (bhâsa Yunani: ἰδέα sè artèna "ide" bân γράφω sè artèna "nolès") panèka tandhâ dhâpor sè aagèni ide otabâ konsèp. Ideogram arèya ella èghunaaghi sajjhek jhâman purbakala è taraan Èropa bân pagghun dhâddhi longkang dâri bhudhâjâ manossa lebbi dâri 3000 taon.