Ghung

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Ghung

Ghung (ꦒꦸꦁ) iyâ arèya pakakas tabbhuwân sè epokol è Asia Tèmor Lao' bân Asia Tèmor. Pakakas arèya lomra èghuna'aghi ghâbây ngèrèngè musik traḍisional. Pakakas tabbhuwân arèya ella sajân sakonnè' sè aghâbây.