Lompat ke isi

Ghâr-aghâr

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kembhânga ghâr-aghâr

Ghâr-aghâr (Sauropus androgynus) iyâ arèya tombuwân sè bânnya' tombu è Asia Tèmor Lao'. Tombuwân arèya tamaso' ka famili Phyllanthaceae. Ḍâun ghâr-aghâr arèya ghângan sè èkennal anḍi' asèyat malancar kalowarra aèng soso.