Lompat ke isi

Ghâḍhing

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kembhâng ghâdhing

Ghâḍhing (Cananga odorata) iyâ arèya nyama kembhâng bân bhungka. Bâḍa ḍuwâ' klompo' otama ghâḍhing sè ètamen iyâ arowa klompo' Cananga (forma macrophylla Steenis) bân Ylang-ylang (forma genuina Steenis). Sè klompo' Cananga ranca'na loros mongghu bhungka otamana, dhinèng klompo' Ylang-ylang ranca'na ngalanḍât bân ḍâunna lebbi kènè'. Salaènna ḍuwâ' klompo' arowa bâḍâ kèya ghâḍhing perdu (Cananga odorata fruticosa) sè ètamen ghâbây tamenan èyas è tanèyan.