Ghâḍḍhung cèna

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Buwâna ghâḍḍhung cèna

Ghâḍḍhung cèna (Smilax china) otabâ tambhâ iyâ arèya totombuwân sè tamaso' ḍâ' ka famili Smilacaceae. Buwâna sè la towa abârna mèra bân aḍhung-ghunḍhung.

Panyalambherrân[beccè' | beccè' sombher]

Ghâḍḍhung cèna nyalambher è naghârâ-naghârâ Asia Tèmor akantha Cèna, Jeppang, sampè' ka Asia Tèmor Lao' akantha Filipina[1].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:541353-1