Gereja Yesus Sejati

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Gereja Yesus Sejati iyâ arèya gereja salaènna denominasi (mandiri) sè èbentuk è Beijing, RRC è taon 1917. Gereja arèya èmolaè è Cèna è taon 1900-an, è antara Gereja-gereja Protèstan, samentara sombher teologina ḍâri gerakan Pantekosta.

È taon 1939, injil èkhotba'aghi ka Indonesia kalabân gereja Yesus Sejati ella èkaghâbây è Indonesia. Sakabbhina angghuta Gereja arèya ra-kèra 1,5 juta orèng bânnya'na kalabân bâḍâ è lèma benua. Kasapolo kaparcajâ'ân sè palèng penting Gereja Yesus Sejati iyâ arèya:

  1. Panarema'an Roh Kudus
  2. Baptesan Aèng
  3. Sakramen Pabeccowan soko
  4. Parjhâmowan Kudus
  5. Arè Sabat
  6. Yesus Kristu
  7. Alkètab
  8. Kasalametan
  9. Gereja
  10. Kaḍatengan Tuhan