Lompat ke isi

Dhurin

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Buwâna dhurin

Dhurin (Durio zibethinus) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Malvaceae. Nyamana tombuwân tropis sè asalla dâri wilayah Asia Tèmor Lao'. Nyamah arèya èkala' dâri cèrè khas kolè' bigghi'na sè ghâli bân aridhuri. Sebbhutan lontana panèka "ratona buwâ'" King of Fruit". dhurin arèya buwâ sè kontroversial, makkè bânnya' orèng sè endâ', nangèng sabâgiyân sè laèn mala ontep klabân bâuna.