Con-acconan

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Con-acconan (Senna alata) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Fabaceae. Tombuwân arèya èkoca' kèya candle bush (Inggris); ketepeng cina (Inḍonesia); daun kurap (Malaysia) bân èn-laènna[1].

Jhâjhârbâ'ân ropa[beccè' | beccè' sombher]

Con-acconan anḍi' bâu sè bâceng, ghlâgârrâ loros tombuna ka attas, ḍâunna abârna bhiru bâk konèng bân malèbâr. Kembhângnga konèng ngacernang, dhinèng bighina abârna sokklat[2].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

Con-acconan
  1. https://www.cabi.org/isc/datasheet/117090#toidentity
  2. Gilman, E.F. and Watson, D.G., 1993. Cassia Alata Candlebrush. Southern Group of State Foresters, pp.1-3.