Ceremmè

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Ceremmè

Ceremmè (Phyllanthus acidus) iyâ arèya nyama jenis ka'-bhungka'an sè buwâna bânnya', aghundhung. Buwâna sè cèlo' arèya andi' nyama laèn, misalla ceureumoe (Aceh), chermai (Malaysia), karmay (Ilokano, Filipina), mayom (Thailand) bân bânnya' laènna. È bhâsa Inggris tombuwân arèya ènyamaè Otaheite gooseberry, Malay gooseberry bân nyama sè laènna.