Canḍhâna

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Candhâna (Santalum album) iyâ arèya ka'-bhungka'an pangasèl kaju bân minnya' candhâna. Kajuna èghunaaghi ghâbây palappa, dhupa, camporan parfum, bân ghânceras. Kaju sè bhâghus bisa nyèmpen bâu sè ro'om ratosan taon. Neng è Sri Lanka, kaju candhâna èghunaaghi ghâbây abalsemi mayit potrè-potrè sajjhek abad ka-9. È Indonesia, candhâna bânnya' ètemmoè è Nusa Tenggara Timur, khususa Polo Timor, makkse satèya ètemmoè kiya è Polo Jhâbâ bân polo Nusa Tenggara laènna.

Candhâna arèya tamenan parasit è awwâl kaodi'enna. Kocambâna parlo bhungka inang ghâbây abâdâi odi'na, polana ramo'na dhibi; tak' sangghup abâdâi kaodi'enna. Mangkana candhâna tamaso' tamenan sè sara ètamen.