Lompat ke isi

Cakalan

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Cakalan (Euthynnus affinis) iyâ arèya jhuko' tasè' dâri famili Scombridae. Jhuko' arèya bisa ètemmoè è tasè' nèngkè' è tasè' Indo-Pasifik Bârâ'. Cakalan tamaso' jhuko' sè penting bâgi orèng majâng.