Cabbhi

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Cabbhi èyas sè buwâna ngaḍhep ka attas

Cabbhi (Capsicum spp.) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Solanaceae. Buwâna èghlumpo'aghi ka bhângsa ghângan bân palappa, taghântong ḍâ'remma carana sè aghuna'aghiyâ. Cabbhi kèya bânnya' macemma otabâ varitassa.