Cèṭa'an:Coord/link

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

{{{dms-lat}}} {{{dms-long}}} / Kasala'an èksprèsi: Tanḍhâ bâca "{" ta' èkennal. Kasala'an èksprèsi: Tanḍhâ bâca "{" ta' èkennal. / {{{dec-lat}}}; {{{dec-long}}}

Dokumentasi cèṭaan[ghâbây]