Bukkol

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Buwâna bukkol

Bukkol (Ziziphus mauritiana) iyâ arèya ka'-bhungka'an kènè' sè tombu è kennengngan kerrèng. Tamenan arèya bânnya' nyama lokalla, misalla widara (Sunda, Jhâbâ), bekul (Bhâli), ko (Sawu), kok (Rote), kom, kon (Timor), bedara (Alor), bidara (Makassar, Bugis), rangga (Bima), bân kalangga (Sumba). È bhâsa Indonesia dhibi', tamenan arèya èkoca' bidara.