Bluntas

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bluntas

Bluntas otabâ beluntas otabâ bâluntas (Pluchea indica) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Asteraceae. Ombhut sè paranca'enna bânnya' arèya alos, bân abulu lembu'. Tombuwân arèya ètamen ghâbây tamennan paghâr otabâ kennèng kèya tombu aghâl, tèngghina kennèng atekka 3 meter mon ta' èpangkas, saèngghânâ segghut ètamen dhâddhi paghâr pakarangan. Bluntas ngennèng tombu è tana sè ghâli, abâto, bân kerrèng, è tara'an mabâ sampè' katèngghiyân 1.000m ḍâri pa'aḍa'ân tasè'. Bluntas bhuto cokop sonar arè otabâ sakonnè' aopan, bân pabânnya'anna kennèng èkalakowaghi klabân settèk ghlâghâr bhungka sè ella cokop towa.