Lompat ke isi

Bhibhik

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Bhibhik iyâ arèya sala sèttong dhâghing sè èyangghuy ghâbây bahan kakanan sè asalla ḍâri mano’ salaèn ajâm. Conto ola'an bhibhik iyâ arèya èghuring bân èpangghâng. Salaèn rèya, tellor bhibhik bisa èghâbây tellor assèn.

Dhâghing bhibhik noddhu ḍâ’ dhâghing sè èkaollè ḍâri bhâdhâna bhibhik, otamana ḍâḍâ bân pokang. Dhâghing pokang bhibhik abârna petteng bân lebbi alemma’ èbhândhing ḍâḍâna. Dhâghing ḍâḍâna bhibhik abârna lebbi petteng èbhândhing bârnana dhâghing ajâm bân dhâghing kalkun. Sabâb bhibhik arèya sala sèttong macem mano’ aèng, dhâghing bhibhik anḍi’ lapèsan lemma’ è bâbâna kolè’na ghâbây ajâgâ panassa bhâdhân. Bhibhik sè èpaksa lempo ngangghuy cara èpaksa ngakan biasana ka’angghuy ngasèllaghi foie gras, kakanan sè èghâbây ḍâri atèna bhibhik.

Macem bhibhik sè èyobu khusus ghâbây èpadhâddhi bahan kakanan antarana bhibhik Muscovy bân bhibhik Mulard. Mulard iyâ arèya bhibhik hasèl persilangan bhibhik Peking bân Muscovy, bân bhibhik arèya sifatta steril.